ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-07-18/2/04.09.2018 г.:

04 Сеп 2018
236 times

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №440/12.07.2018 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен представения от Жанета Цветанова Петрова в качеството й на собственик проект за изменение на подробен устройствен план изготвянето на ПИ на ПУП – ПР за ПИ 837, кв. 30, по ПУП на с. Голям извор, обл. Ловеч.

Предвижда се изменение регулацията на УПИ ХIII-за озеленяване, УПИ XXXII-368 и XXXI-368, като за новопопълнения ПИ с кадастрален №837 се обособи нов УПИ ХIII-837; обособява се нов УПИ XXXII-368 и се променя северната граница на УПИ XXXI-368 като същата минава по имотната граница.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню