Община Тетевен с три нови проектни предложения към Държавен фонд ,,Земеделие“ Featured

16 Юли 2018
1871 times

На 13 юли 2018 г. Община Тетевен внесе в Държавен фонд ,,Земеделие“ три нови проектни предложения по втори прием по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Това са проектите:

1.„Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на "Централен градски площад" и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен“ по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001 – 7.006 – Площи ,,Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“.

С изпълнението на проекта ще се рехабилитира и възстанови остарялата, амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания градска среда, ще се преодолее липсата на достъп за хора в неравностойно положение до определени места, ключови за градската физическа и жизнена среда. С осъществяването на предвидените дейности по проекта се цели подобряване привлекателността на Тетевен като градски център, който осигурява адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена инфраструктура, както и достъп до безопасна и с високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда.

Общ размер на разходите на проекта: 780 785.71 лв. без ДДС

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

2.„Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна инфраструктура, ситуирана в прилежащ терен на ОУ "В. Левски", с. Български Извор, община Тетевен“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“.

Инвестиционният проект включва изграждане и оборудване на комбинирана спортна площадка в прилежащ терен на ОУ "В. Левски", с. Български Извор. С него се цели изграждане в с. Български извор на спортна площадка за футбол и стрийт фитнес, което да отговаря на съвременните изисквания относно настилките и съоръженията. Спортната площадка ще бъде оградена, за да се осигури спокойствие и максимално добри условия на спортуващите и с цел опазване на съоръженията. Реализирането на инвестиционния проект цели осигуряване на условия за спорт на живущите и гостите на с. Български извор, което е петото по големина населено място.

Общ размер на разходите на проекта: 96 969.99 лв. без ДДС

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

3.„Ремонт на ДГ „Изгрев“, с. Глогово, община Тетевен“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“.

Дейностите в проекта включват монтиране на нова отоплителна инсталация и полагане на топло и хидроизолация, изграждане на соларна инсталация, подмяна на електро и осветителни инсталации, дограма, ремонтиране на покрив. С реализирането му ще се подобри съществено материалната база на детската градина, а от там условията, при които се обучават децата, което ще подобри възможностите за качествено осъществяване на обучителния процес. Ще се постигнат по-добри условия при оптимизирани разходи. Ще се създадат предпоставки за задържане на младите хора и семействата с деца, а от тук и стабилна заетост на персонала, свързан с обучителния процес.

Общ размер на разходите на проекта: 450 942.53 лв. без ДДС

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

Last modified on Вторник, 17 Юли 2018 05:30
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню