Община Тетевен ще осъществи три проекта на стойност над 10 млн. лева Featured

27 Мар 2018
3274 times

Kметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева подписа три договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, възлизаща на над  10 млн. лв., с Държавен фонд „Земеделие“. Одобрените проекти са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014–2020.

Първият проект e „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“. Той е на стойност 6 954 144 лв. и е свързан с рехабилитацията на пътния  участък от кв. Полатен /гр. Тетевен/, през с. Голям извор, с кръстовището на първокласния републикански път І-3 до гр. Ябланица. Основната му цел е насърчаването на социалното приобщаване и икономическото развитие на община Тетевен, чрез осигуряване на транспортна свързаност със съседните общини Ябланица и Правец. По този начин ще бъдат осигурена най-пряката транспортна свързаност на общинския център с републикански път І-3 и съответно до АМ „Хемус“.

Част от дейностите по реализацията ще включват: полагане на асфалтова настилка и бетонови бордюри, почистване и направа на нови водостоци, изграждане на защитни тръби, шахти, стоманена предпазна ограда и др.

Вторият проект е за „Рехабилитация на общинска улична мрежа: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен; ул. „Здравец”, гр. Тетевен; ул. „Даковото”, с. Рибарица и ул. „Васил Левски”, с. Галата“. Той е на стойност 2 321 081 лв. и цели подобряване на транспортната инфраструктура на населените места. Ще бъдат изградени нови асфалтови настилки и бордюри, а маркировката ще е с висока нощна видимост при влажна настилка. Ще се изградят нови и рехабилитират съществуващи тротоари.

Третият проект е за „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“- гр. Тетевен“, който е на стойност 1 496 544 лв. и предвижда мерки, свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. Ще бъдат реализирани ремонтни дейности в частите: Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК и ВиК.

По проекта ще се реализират следните основни дейности: Топлинно изолиране на външните стени, доставка и монтаж на тополоизолационна система с осигурена естествена вентилация на топлоизолационния материал тип "окачена фасада" с каменна вата, подмяна на съществуваща дограма - доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с троен стъклопакет. Ще се извърши топлинно изолиране на покрива, както и ремонти дейности осигуряващи достъпна среда, а отоплителната инсталация на училището и физкултурния салон ще бъде подменена.

Предстои обявяване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители по предвидените дейности.

Last modified on Вторник, 27 Март 2018 05:43
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню