Кметът на Тетевен с отговор на твърденията на БСП за „безпринципни назначения“ и „съмнение за нарушаване на процедурите по назначаване, вкл. назначаване на хора без провеждане на конкурс“ Featured

24 Ян 2018
871 times

Във връзка с изнесеното на брифинг на БСП на 21.01.2018 г. по отношение на мен, в качеството ми на кмет на община Тетевен, заявявам че това е опит за внушаване на неверни твърдения и манипулиране на общественото мнение. Беше казано, че са направени „безпринципни назначения“, има „съмнение за нарушаване на процедурите по назначаване, вкл. назначаване на хора без провеждане на конкурс“, че „това поражда условия за създаване на конфликт на интереси“, без да бъдат посочени и предоставени каквито и да било факти доказващи твърдяното. По повод на тези голословни твърдения,  грубо накърняващи имиджа на ръководената от мен община Тетевен, заявявам, че при назначаването на служители в Общинска администрация съм спазвала нормативната уредба, вкл. Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Прилагам кратка справка за назначените експерти и други ръководни служители по трудово и по служебно правоотношение както следва:

С П Р А В К А

ЗА

НАЗНАЧЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ И РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕТЕВЕН

            1. ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ:

                        - ЕКСПЕРТИ – 6 бр. – не се изисква конкурс.

                        - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ – 1 бр. – проведен конкурс, съгласно Раздел IV – „Конкурс“ от Кодекса на труда.

                        - ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР – 1 бр. - не се изисква конкурс.

            Не е необходимо провеждането на конкурс за експертни длъжности по трудово правоотношение в общинските администрации.

Кодекс на труда: Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя.

            Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции в общинските администрации могат да се заемат и по трудово правоотношение /чл. 3, ал. 5 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията/.

            2. ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ:

            - НА ОСНОВАНИЕ чл. 9, чл. 12 и чл. 10д от ЗДСл – 4 бр. длъжности – проведени конкурси с единствен кандидат:

            - Секретар на община;

            - Директор на Дирекция „Специализирана администрация“;

            - Директор на Дирекция „Обща администрация“;

            - Главен експерт „Образование“.

            - НА ОСНОВАНИЕ чл. 82 от ЗДСл – 2 бр. длъжности – проведен вътрешен подбор.

            - Началник на отдел „Общинска собственост“;

            - Началник на отдел „Европейски програми и проекти и околна среда“.

            - НА ОСНОВАНИЕ чл. 81а от ЗДСл – 1 бр. – преминаване на държавна служба в друга администрация:

            - Главен експерт „Селскостопански политики“.

Закон за държавния служител: Чл. 9. (1) Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Служебното правоотношение е за неопределен срок, освен когато в закон е посочено друго.

Чл. 12. – относно срок на изпитване

Чл. 10д. – относно реда за провеждането на конкурси за държавни служители

Чл. 82.  – относно преназначаване в същата администрация чрез провеждане на процедура за вътрешен подбор.

Чл. 81а. – относно преминаване на държавна служба в друга администрация без провеждане на конкурс и чрез подписване на тристранно споразумение между двамата работодатели и държавния служител.

            Разпространяването на неверни твърдения в общественото пространство във връзка с дейността на ръководената от мен общинска администрация Тетевен не е прецедент с вчерашната пресконференция на ПП БСП.

            Моля да имате предвид, че във връзка с идентичен случай, касаещ законосъобразността по провеждане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Тетевен“, проведена през месец Май 2016 г., беше подаден сигнал до Главна прокуратура от г-жа Цецка Димитрова, в качеството й на председател на общинската структура на БСП Тетевен. Въпросната обществена поръчка беше обжалвана от един от участниците, във връзка с което законосъобразността й беше изцяло потвърдена две инстанции по същество – КЗК и ВАС, както и беше допусната процедура по предварителното й изпълнение отново от КЗК и ВАС.

            Въпросният сигнал на БСП Тетевен, в който бяха изложени твърдения за злоупотреби и извършени престъпления, беше разгледан от компетентната Окръжна прокуратура Ловеч и завърши с постановление за отказа за образуване на досъдебно производство поради липса на извършени незаконосъобразни действия/престъпления, което беше последователно потвърдено от горестоящите прокуратури – Апелативна прокуратура гр. Велико Търново и Върховна касационна прокуратура.

            Във връзка с този сигнал, в началото на 2017 г. заведох дело за клевета срещу г-жа Цецка Димитрова, в качеството й на длъжностно лице – председател на БСП Тетевен н.ч.х.д. № 189/17 г. по описа на РС гр. Тетевен. По въпросното дело вече има проведени осем съдебни заседания без да бъде даден ход, тъй като ответната страна инициира постоянни отлагания с мотив влошено здравословно състояние на г-жа Димитрова. Тук следва да отбележа, че във връзка с подаден идентичен като текст сигнал от управителя на една от фирмите участници в обществената поръчка /сигналите почти съвпадат като текст/ също заведох дело за клевета, което бе разгледано от РС Плевен и приключи със съдебно споразумение, по силата на което авторът на сигнала се отрече от твърденията си и беше осъден да ми заплати обезщетение за нанесените вреди.

            Считам, че това е поредният опит на БСП за омаловажаване на положителните резултати от работата на Община Тетевен и подкрепата, която общината има от страна на Правителството и Държавата, спомогнала за излизането от тежката финансова ситуация, в която аз и моят екип заварихме община Тетевен.

Само за 2017 г. в общината са влезли допълнително от Министерство на финансите 2 261 982 лв. както следва:

Месец МАРТ: 1 096 545 лв.        временен безлихвен заем от Централния бюджет за финансово оздравяване.

Месец НОЕМВРИ: 165 437 лв.   По ПМС № 247/07.11.2017

Целеви трансфер по предложение на Комисия по бедствия и аварии за Укрепване на част от общински път Десеткар-Дивчовото.

Месец ДЕКЕМВРИ:  1 000 000 лв.         По ПМС № 260/24.11.2017г.

Целеви трансфер за  Ремонт на общинска пътна мрежа и улична мрежа в града и населени места в община Тетевен.

Община Тетевен започва работа по следните проекти с европейско финансиране:

  • Проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен”.  Неговата стойност е 1 299 989.08 лв. Сключен е договор за финансиране на проекта. Има избран изпълнител ни предстои започване на СМР.

  • Проекти за финансиране от ПУДООС към МОСВ
  1. Проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Тетевен, област Ловеч“.

Проектът е одобрен за финансиране с решение на Управителния съвет на ПУДООС към МОСВ на заседание от 18.09.2017 г. Предстои сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ПУДООС. В момента се съгласува документация за избор на изпълнител на СМР в ПУДООС.

Проекта е на стойност  1 173 179.45 лв., от който 547 303.26 одобрени за отпускане от ПУДООС,  264 360,25 лв. от Отчисления по чл.60 от ЗУО, 361 515.94 от собствени средства(безлихвен заем от ПУДООС).

Предстои  одобрение на следните проекти:

Проекти по  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

  1. „Рехабилитация на общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”. Проектното предложение е на стойност: 1 954 830.44 лв. Предстои сключване на договор за финансиране на проекта.
  2. Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец”– гр. Тетевен, ул. „Даковото” с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски”  – с. Галата Община Тетевен. Проектното предложение е на стойност: 5 795 120,58 лв. Предстои сключване на договор за финансиране на проекта.
  3. „Ремонт на СОУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен. Проектното предложение е на стойност: 1 283 990.58 лв. Предстои сключване на договор  за финансиране на проекта.

С уважение,

/Д-р Мадлена Бояджиева/

Last modified on Сряда, 24 Януари 2018 17:41
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню