Списък на свободни помещения и терени - общинска собственост Featured

14 Сеп 2017
1893 times

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Тетевен уведомява всички заинтересовани лица, че разполага със свободен сграден фонд, терени  и съоръжения - общинска собственост, които в зависимост от статута им могат да бъдат отдадени под наем, да се учреди право на ползване, право на строеж или да се придобият чрез покупко – продажба.

Подробна информация за характеристиките на имотите е публикувана на официалния сайт на Община Тетевен, в „Икономика и инвестиции“. За справки и информация: отдел „Общинска собственост“, тел. 0678/52 220, вътр. 115, 117, 121.

Списък на свободни помещения и терени - общинска собственост

 

Вид и местонахождение на имота АОС/Схема Начин за придобиване или ползване
1. Кафе-аперитив, включващ зала за консумация - 40 кв. м; стая за отдих- 13.60 кв. м; WC и оборудване, находящо се в сградата на Общината (приземен етаж) с идентификатор 72343.500.1080.1, попадаща в УПИ І, кв. 31 по ПУП на гр. Тетевен АПОС №3030/12.09.2013 г. отдаване под наем
2. Павилион с площ от 4 кв. м, находящ се в тротоарното пространство на улица с о. к. 273-272 срещу УПИ XIV-985, кв. 34 по ПУП на гр. Тетевен ведно с прилежащия терен / пред сграда бивша Първа инвестиционна банка/ Обект №1 по схема №37 отдаване под наем
3. Сграда с идентификатор 62579.502.235.1 със застроена площ от 55 кв. м, попадаща в недвижим имот с идентификатор 62579.502.235 с площ от 341 кв. м по КККР на с. Рибарица /магазин м. Заводна/ АЧОС №510/28.07.2003 г. отдаване под наем
4. Урегулиран поземлен имот /незастроен/ отреден за „жилищно строителство“ с площ от 3447 кв. м, находящ се УПИ I, кв. 149 по ПУП на гр. Тетевен – кв. Топлика АЧОС №1335/20.02.2008 г. продажба; отстъпено право на строеж; наем; право на ползване
5. Урегулиран поземлен имот /незастроен/ отреден за „обществени нужди“ с площ от 1242 кв. м, находящ се УПИ VII, кв. 99a по ПУП на гр. Тетевен /до МБАЛ/ АЧОС №1164/04.06.2007 г. продажба, отстъпено право на строеж, наем; право на ползване
6. Урегулиран поземлен имот с площ от 5701 кв. м, ведно с част от двуетажна училищна сграда с площ от 411 кв. м, находящи се в УПИ XIII-132, кв.178 по ПУП на гр. Тетевен, кв. Полатен АЧОС №759/06.04.2005 г. продажба; наем; право на ползване
7. Урегулиран поземлен имот /незастроен/ с площ от 13661 кв. м, находящ се в УПИ V, кв. 9 по ПУП на с. Голям Извор АЧОС №2181/16.03.2009 г. продажба; отстъпено право на строеж
8. Урегулиран поземлен имот с площ от 2340 кв. м, ведно със сграда „Бикарник“ с площ от 200 кв. м, находящи се в УПИ X, кв. 37 по ПУП на с. Български извор АЧОС №5/07.05.1995 г. продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол,; наем; право на ползване
9. Урегулиран поземлен имот с площ от 3440 кв. м, ведно с двуетажна масивна сграда с площ от 188 кв. м, находящи се в УПИ VI, кв. 3 по ПУП на с. Дивчовото, отговарящ на поземлен имот с идентификатор 20996.56.24 по КККР на с. Дивчовото АЧОС №2578/21.10.2011 г. наем; право на ползване за образователни, здравни, социални или други хуманитарни дейности
10. Поземлен имот с идентификатор 62579.138.31 с площ от 534 кв. м, ведно със сграда „Автомивка“ с идентификатор 62579.139.31.1 с площ от 26 кв. м по КККР на с. Рибарица АЧОС №2633/23.03.2012 г. продажба; наем; право на ползване
11. Поземлен имот с идентификатор по КК: 62579.500.243 ,идентичен на УПИ III,кв.117 по ПУП , с площ 1021 кв.м с. Рибарица АЧОС №2589/29.11.2011 г. продажба, отстъпено право на строеж
12. Поземлен имот с идентификатор 62579.500.242, идентичен на УПИ II,кв.117 по ПУП с площ от 944 кв. м  с. Рибарица АЧОС №6135/08.11.2016 г. продажба, отстъпено право на строеж
13. Урегулиран поземлен имот с идентификатор 72343.503.5244 с площ от 6109  кв. м, ведно с построената в него сграда "Дом за отдих" със з.п. 540 кв. м, находящи се в УПИ I, кв. 1 по ПУП на гр. Тетевен, ЗО „Скрибътна“ АЧОС №2703/15.11.2012 г. продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, право на ползване, отдаване под наем, концесия
14. Земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляваща имот № 017234, местност " Бърборско ", начин на трайно ползване "Др. селскостопанска територия", категория V с площ от 5.000 дка., гр. Тетевен/ вход Полатен/ АЧОС №1999/26.01.2009 г. продажба, наем;
15. Земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляваща имот с идентификатор 72343.16.316, местност "Бърборско", начин на трайно ползване "Друг вид земеделска земя", категория V с площ от 24.240 дка. ., гр. Тетевен/ вход Полатен/ АЧОС №2680/17.07.2012 г. продажба, наем;
16. Малък киносалон със з. п. 110 кв. м; тоалетни за посетите с входно антре към тях със з. п. 48 кв. м; находящи се в УПИ VIII, кв. 40 по ПУП на гр. Тетевен АПОС №1098/26.01.2007 г. отдаване под наем за културни и образователни нужди
17.

ПИ с идентификатор  72343.500.1765 с площ от 11 614.52 кв. м, ведно със сграда "Учебно-производствен комплекс" с идентификатор 72343.500.1765.1 със з.п. 365,19 кв. м, сграда "Училищна сграда" с идентификатор 72343.500.1765.2 със з.п. 764,30 кв. м., сграда "Пристройка към училищна сграда" с идентификатор 72343.500.1765.3 със з.п. 320,12 кв. м, сграда "Общежитие № 1" с идентификатор 72343.500.1765.4 със з.п. 465,53 кв. м, сграда "Общежитие № 2" с идентификатор 72343.500.1765.5 със з.п. 541,22 кв. м, сграда "Физкултурен салон" с идентификатор 72343.500.1765.6 със з.п. 208,17  кв. м

Гр. Тетевен, бивше у-ще „Иван Вазов“

АПОС №2259/20.05.2009 г. отдаване под наем; право на ползване за културни, образователни , социални или други хуманитарни дейности
18. Урегулиран поземлен имот с площ от 842 кв. м, ведно с построената в него сграда „Детски дом“, находящи се в УПИ XXXII, кв.23 по ПУП на с. Голям Извор АПОС №73/12.05.1999 г. отдаване под наем; право на ползване за културни, образователни , социални или други хуманитарни дейности
19. Язовир с площ около 35.464 дка, находящ се в землището на с. Малка Желязна АПОС №142/10.04.2000 г. концесия, отдаване под наем след привеждане в съответствие с НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние

Last modified on Четвъртък, 14 Септември 2017 09:00
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню