Информация за приватизацията на общинско дружество “Четпром” ЕООД Featured

10 Фев 2017
6954 times

През 2016г. в Община Тетевен постъпиха две инвестиционни намерения за закупуване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общинско дружество “Четпром” ЕООД, гр. Тетевен. - от фирма „Калинел“ ЕООД, гр. Троян и фирма „Дир.бг Холдинг“ ЕАД, гр. София. По повод постъпилите инвестиционни намерения, с Решение №239/25.07.2016г. (публикувано в ДВ ,бр. 64/16.08.2016г..) на Общински съвет- Тетевен е открита процедура по приватизация на общинско дружество “Четпром” ЕООД, гр. Тетевен. С Решението е възложено изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружеството. С последващо Решение №309/14.10.2016г. (публикувано в ДВ ,бр. 87/04.11.2016г..), прието с 18 гласа за“, 1 глас- „против“ и 1 съветник с подаден отвод от гласуването, Общински съвет- Тетевен  определи метод, цена и конкурсни условия за приватизацията на  общинско дружество “Четпром” ЕООД. Приетият метод на приватизация на общинско дружество “Четпром” ЕООД  е  публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 9137( девет хиляди сто тридесет и седем) дяла, представляващи 90.024 % от капитала на дружеството. Общинският съвет прие следните конкурсни условия:

 • Минимална конкурсна цена - 1 200 000 лв., платима еднократно в български лева в 10-дневен срок от подписване на приватизационния договор;
 • Размер на инвестициите за тригодишен период от сключване на приватизационния договор, който не може да бъде по – малък от 800 000 (осемстотин хиляди лева), с представяне на инвестиционна програма за период от три години;
 • Запазване на съществуващите и разкриване на минимум 250 нови работни места за период от три години от сключване на приватизационния договор;
 • Запазване предмета на дейност на дружеството, както и развитие на друг вид производствена дейност в срок минимум 3 три години от сключване на приватизационния договор;
 • Забрана за прехвърляне на закупените по реда на този публично оповестен конкурс дялове и активи (недвижими имоти), без съгласие на продавача за срок от 3 години след придобиването им.

Общинският съвет прие и предварителни квалификационни изисквания към участниците в конкурса:

 • участниците да са юридически лица, работещи в сферата на производството през последните три години;
 • участниците да са реализирали средногодишен оборот от дейност за последните три години в размер минимум двадесет и пет милиона лева.;
 • участниците да са реализирали средногодишен размер на нетна печалба за последните три години в размер минимум два милиона лева;
 • участниците да нямат неизплатени задължения към държавата и община Тетевен.

За сравнение, при приватизацията на същото дружество през 2012 г. определената начална конкурсна цена е била 953 065.00 лева., но платима на четири равни вноски за четири години. Определеният размер на инвестиции е бил 1 000 000 лв., но за период от четири години. Не е имало и условия за разкриването на нови работни места.

 Към тогавашните участници не е имало поставени предварителни квалификационни условия, които да гарантират, че потенциалните купувачи разполагат с ресурса, доказан с постигнати  финансови резултати, налични активи и опит в сферата на производството. Предходният приватизационен договор е разтрогнат, тъй като купувачът не е извършил необходимите плащания.

Основната цел на общинското ръководство е:

 • Да се запази четкарското производство, което е традиционно за града  и с условията на сделката да ангажира купувачът да инвестира в него и да го развива;
 • Да осигури развитие на допълнителна нова производствена дейност, с оглед разкриване на нови работни места и по-ефективно използване на сградния фонд, като реализира инвестиционна програма при минимална стойност 800 000 лв. за период от  три години т.е. средногодишно около 260-270 000 лв.;
 • Да запази съществуващите работни места и разкрие нови 250 за период от три години;
 • В общинския бюджет да влязат свежи пари в период, в който общината е във финансова криза и режим на финансова оздравителна програма.

В хода на приватизационната процедура, един от участниците – Дир.бг Холдинг“ ЕАД обжалва пред Административен съд- Ловеч:

 • Конкурсното условие за създаване на нови 250 работни места за три години с  мотива, че това е нереалистично и неизпълнимо;
 • Предварителните квалификационни изисквания, поставени към участниците, с които Общинския съвет регламентира минимални гаранции от гл. т. на възможностите на потенциалния купувач да изпълни поставените цели на приватизацията.

Тъй като съдебното производство не е приключило, процедурата по приватизацията на “Четпром” ЕООД е  временно спряна.

Last modified on Петък, 10 Февруари 2017 14:54
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню