Инвестиционни предложения, ОВОС, съобщения по Закона за водите

13026 times

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило в Басейнова Дирекция "Дунавски район" заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от Каптиран извор "КИ Костина - ВиК Ловеч - Рибарица" вижте тук


Обява до заинтересованите лица и общественост от "БИЛА Недвижимости" ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на строеж "Била Маркет - гр. Тетевен", с местоположение в ПИ с идентификатор 72343.500.8293, гр. Тетевен, ул. "Пенка Михайлова" № 10, УПИ Х - за обществено обслужване и техническа инфраструктура" - вижте тук.


Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило в Басейнова Дирекция "Дунавски район" заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от тръбен кладенец „СК - Олина 2000 – Тетевен“ на фирма "Трафком" ООД, гр. Тетевен - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Николай Димитров Борисов, относно инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 72343.54.195 по КККР на град Тетевен, община Тетевен, във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската му земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ" вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Николай Димитров Борисов, относно инвестиционно предложение: "Потвърждаване на Решение №К33-20 от 20.09.2012 г. за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 72343.54.89 по КККР  на град Тетевен, община Тетевен, на основание §30, ал. 2 от ПР на ЗИДЗППМ" вижте тук.


 Обява за инвестиционно предложение „Реконструкция на водоснабдителна мрежа за гр. Тетевен“, вижте тук


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД - "Изместване на електропровод 20 kV "Брестница", преминаващ през поземлени имоти в с. Градежница, община Тетевен", вижте тук


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: "Основен ремонт на физкултурен салон към ПГСЕУ", гр. Тетевен, ул. "Усин Керим"№ 2 вижте тук.


Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване на площадка за събиране, с пункт за изкупуване на черни и цветни метали и обособяване на зона за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, в ПИ с идентификатор 72347.500.3027, гр. Тетевен, община Тетевен вижте тук.


Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило в Басейнова Дирекция "Дунавски район" заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за използване на повърхностен воден обект с цел изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - изграждане на нов мост на река Вит при км 89+270 от АМ "Хемус" вижте тук.


Решение № ПН ЕО20/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на Община Тетевен 2023-2032г." вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от „ПРО АРМ“ ЕООД, гр. София, относно инвестиционно предложение: „Изграждане на рибен проход на водохващането на ВЕЦ „Черни Вит“ на р. Черни Вит, землището на с. Черни Вит, община Тетевен"вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Стефка Василева Маринова, гр. Тетевен, относно инвестиционно намерение - изготвяне и одобряване на проектна документация за строеж "Жилищна сграда" на един етаж и застроена площ от 87,50 кв. м. в УПИ VIII45,кв. 10, ЗО "Скрибътна", гр. Тетевен, Община Тетевен вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "СКРАП КОРЕКТ - 23" ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Създаване на площадка за събиране, с пункт за изкупуване на черни и цветни метали и обособяване на зона за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ с идентификатор 72343.500.3027, гр. Тетевен вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "Про Арм" ООД, гр. София, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на рибен проход на водохващането на ВЕЦ "Черни Вит" на р. Черни Вит, землище на с. Черни Вит", община Тетевен вижте тук.


Съобщение по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на месодайни крави” в ПИ №№ 62579.23.7 и 62579.21.1, землището на с. Рибарица, общ. Тетевен“ вижте тук.


Искане и информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС вижте тук


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Просеченик“ с административен адрес гр. Тетевен, ул. „Димитър Благоев“ № 10 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Изгрев“ с административен адрес гр. Тетевен, ж.к. „Пеновото“ № 7 вижте тук.


Обява за инвестиционно предложение от "СКРАП КОРЕКТ - 23" ЕООД, гр. Тетевен за "Създаване на площадка за събиране, с пункт за изкупуване на черни и цветни метали и обособяване на зона за разкомплектоване на ИУМПС", вижте тук


Обява до заинтересованите лица и общественост от Маргарит Начев Иванов, с. Рибарица, общ. Тетевен, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, по реда на Наредба 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им" в ПИ с идентификатор 62579.89.12, м. Дебелщица, с. Рибарица, общ. Тетевен,  вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Явор“ с административен адрес гр. Тетевен, ж.к. „Пеновото“ № 13 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „144“ с административен адрес гр. Тетевен, ж. к. „Пеновото“ № 10 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Абаджиев“ с административен адрес гр. Тетевен, ж.к. „Пеновото“ № 8 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Албена“ с административен адрес гр. Тетевен, ул.  „Пенка Михайлова“ № 71-73 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Вит-Тетевен“ с административен адрес гр. Тетевен, пл. „Първи ноември“ № 29 вижте тук.


 Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Вит-Тетевен“ с административен адрес гр. Тетевен, пл. „Първи ноември“ № 29 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Дебриплат“ с административен адрес гр. Тетевен „Петко Милев Страшния“ № 31 вижте тук.


 Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Елпром - 1“ с административен адрес гр. Тетевен, кв. Полатен, ул. „Вит“ № 10 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Елпром - 2“ с административен адрес гр. Тетевен, кв. Полатен, ул. „Вит“ № 6 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Кольо Фичето“ с административен адрес гр. Тетевен, ул. „Мария Михайлова“ № 5 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Петрахиля“ с административен адрес гр. Тетевен, ул. „Трети март“ № 17“ вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Тетевянка“ с административен адрес гр. Тетевен, ул. „Петко Милев Страшния“ № 33“ вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Вежен - 1957“с административен адрес гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ № 51 вижте тук.


 Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда - бл. „Балкан“ с административен адрес гр. Тетевен, ул. „Трети март“ № 2, 4 и 6 вижте тук.


 

Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Единство“ с административен адрес гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ № 85 вижте тук.


 

Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Златна Панега“ с административен адрес гр. Тетевен, ж. к. „Пеновото“ № 2 вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на многофамилна жилищна сграда бл. „Х – ти КОНГРЕС“ с административен адрес гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ № 87 вижте тук.

 

 

 

 

 

Обява до заинтересованите лица и общественост от Мико Иванов Миков, гр. Тетевен, относно инвестиционно предложение: "ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW" в ПИ 72343.500.5128 землището на гр. Тетевен, местност "Шевря" вижте тук.


 

 Обява до заинтересованите лица и общественост от "БАЛКАН АНГЪС ФАРМ" ЕООД, гр. София, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на месодайни крави" в ПИ 62579.23.7 и 62579.21.1, землището на с. Рибарица, общ. Тетевен вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "БАЛКАН АНГЪС ФАРМ"ЕООД, относно инвестиционно предложение:
Изграждане на свободно разположена, стопанска постройка - "КРАВАРНИК" за ПИ  с идентификатор 62579.23.7 и Изграждане на свободно разположена, стопанска постройка за складиране на фуражи със застроена площ до 100 м2 и спомагателно помещение до 60 м2, състоящо се от помещение за персонал за ПИ с идентификатор 62579.21.1. вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "БАЛКАН АНГЪС ФАРМ"ЕООД, относно инвестиционно предложение: Изграждане на свободно разположена, стопанска постройка - "КРАВАРНИК" за ПИ с идентификатор 62579.23.7 и Изграждане на свободно разположена, стопанска постройка за складиране на фуражи със застроена площ до 100 м2 и спомагателно помещение до 60 м2, състоящо се от помещение за персонал за ПИ с идентификатор 62579.21.1 - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "ЕС БИ ЕЙЧ ПРОПЪРТИ"ЕООД, гр. София, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс със заведение за хранене и паркинг" в ПИ 72343.501.8189 по КККР на гр. Тетевен, община Тетевен вижте тук.


 

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитe за издаване на разрешение за заустване на отпадъчни води на „Хармония – ТМ“ АД, гр. Тетевен и „Елпром ЕМС“ АД, гр. Тетевен вижтетук


Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен относно инвестиционно предложение: "Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен"- вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: "Ремонт на ДГ "Изгрев" в село Глогово, община Тетевен" - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за: "Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ)и промяна на предназначението за поземлен имот (ПИ)с идентификатор 15148.29.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Глогово, във връзка с изграждане на гробищен парк" - вижте тук.

Искане за преценка на ОВОС - вижте тук;

Информация за преценка на ОВОС - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен относно инвестиционно предложение: "Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и промяна на предназначението за поземлен имот (ПИ) с индентификатор  15148.29.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Глогово, във връзка с изграждане на гробищен парк" вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "БРАЙТ СЪЛЮШЪНС" ООД, гр. СОФИЯ, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на обект с чисто производствено предназначение - инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници"вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Радослав Диков Еков от гр. София относно, инвестиционно предложение: Изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските семи (ЗОЗЗ) на част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.168.51, местност "Костина", с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч вижте тук.


Уведомление до заинтересованите лица и общественост  от "БЕЛА ФРОУЗЪН" от гр. Велико Търново относно, инвестиционно предложение: Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ XVII-198 и УПИ-XVIII-198,  от кв. 4 по действащия регулационен план на с. Рибарица, с цел да се обособи нов урегулиран поземлен имот (УПИ) -XVII-245,538 от кв. 4 по кадастралната карта на с. Рибарица. - вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ИСКЪР ЕКО КОНСУЛТ", гр. Силистра, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична инсталация" в ПИ №15165.273.105 и 15165.273.134 по КК на с. Гложене, община Тетевен вижте тук.
Заповед за преброяване на безстопанствените кучета на територията на населените места на територията на Община Тетевен вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Радослав Диков Еков, гр. София, относно инвестиционно предложение за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор  62579.168.51, м. "Костина",по одобрените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибарица, общ. Тетевен вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Василена Маринова Александрова - Маринова, гр. София, относно инвестиционно предложение: Изграждане на обект: "Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в нея" в ПИ с идентификатор 72343.54.358, м. "Просеченик" по Кадастрална карта на гр. Тетевен, общ. Тетевен вижте тук.

Решение №ПН ЕО 4/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ 62579.23.7, 62579.21.1 по КККР на землището на с. Рибарица, общ. Тетевен" с възложител "БАЛКАН АНГЪС ФАРМ"ЕООД вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение от Община Тетевен за Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 15165.20.15 по КККР на с. Гложене, м. „Равна“, вижте тук

Обява за инвестиционно предложение от Община Тетевен за Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 15165.20.14 по КККР на с. Гложене, м. „Равна“, вижте тук

Обява за инвестиционно предложение от Община Тетевен за Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 15165.20.13 по КККР на с. Гложене, м. „Равна“, вижте тук

Обява за инвестиционно предложение от Община Тетевен за Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 15165.20.12 по КККР на с. Гложене, м. „Равна“, вижте тук

Обява за инвестиционно предложение от Маргарит Начев Иванов, с. Рибарица, ул. "Филип Тотьо" № 13, вижте тук

Обява за инвестиционно предложение от Магдалена Иванова Христова, чрез Иван Симеонов Христов, гр. Тетевен, ул. "Илия Темелски" №5, вижте тук

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ФЕНИКС РЕПЛАСТИК" ЕООД, гр. Ловеч, относно инвестиционно предложение: "Разширение обхвата на дейността на действаща площадка за отпадъци" в ПИ №72343.500.3007 по КК на гр. Тетевен, община Тетевен вижте тук.

Информация за преценка на необходимостта от ОВОС на "Бончев Демонтаж" ЕООД за инвестиционна предложение „Пускане в експлоатация на компактна машина за рециклиране на електрически кабели SINKRO EKO"

Съобщение за достъп до информация - вижте тук
Информация за преценка на ОВОС - вижте тук

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Бончев Демонтаж" ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Пускане в експлоатация на компактна машина за рециклиране на електрически кабели SINCRO EKO" в ПИ №72343.500.27, гр. Тетевен вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен, относно инвестиционно предложение: "Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 72343.500.8268 по КККР на гр. Тетевен, м. "Манастирски дол" - от "пасище" в "друг вид земеделска земя" вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "БОНЧЕВ ДЕМОНТАЖ"ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Пускане в експлоатация на компактна машина за рециклиране на електрически кабели SINCRO EKO" вижте тук. 


 Обява за инвестиционно предложение от Николай Йорданов Найденов за Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване в с. Дивчовото, м. "Горния требеж", вижте тук


Обявление на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „Ратлака" в с.Глогово" - вижте тук


Обява до заинтересованите лица и общественост от "ЕС БИ ЕЙЧ ПРОПЪРТИ"ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс със заведения за хранене в гр. Тетевен, разположен в поземлен имот с индентификатор 72343.501.8104 по КККР на гр. Тетевен, ул."Вършец" №1" вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "ЕС БИ ЕЙЧ ПРОПЪРТИ"ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс със заведения за хранене в гр. Тетевен, разположен в поземлен имот с индентификатор 72343.501.8104 по КККР на гр. Тетевен, ул."Вършец" №1" - вижте тук.


Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите по заявление на "В и К" АД - Ловеч  за издаване на разрешение за водовземане от каптиран извор "КИ 1 Бялата вода - ВиК Ловеч - Глогово", "КИ 2 Бялата вода - ВиК Ловеч- Глогово" и КИ 3 Бялата вода - ВиК Ловеч- Глогово" , вижте тук 


Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите по заявление на Агенция пътна инфраструктура за издаване на разрешение за ползване на воден обект река Вит за изграждане на мостово съоръжение в с.Гложене - на пътя Тетевен - Ябланица - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Юлия Босовска, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на топла връзка между съществуваща сграда и друга такава в процес на изграждане" в ПИ 62579.129.26,62579.129.592 и 62579.129.453 по Кадастралната карта на с.Рибарица, м. Стара Рибарица - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "МЕЙК-2018"ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Рибен водоем с водовземане от десен приток на р. Бели Вит за отглеждане на аквакултури  в ПИ 62579.83.425 и 62579.83.426 в землището  на с. Рибарица - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "ТОПЕКС"ООД, относно инвестиционно предложение: изграждане на "Бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/ - 250kVA и свързващ кабел 20kV в УПИ II-12.47,12.49,12.51, масив 12, м. "Данчова бичкия", землище с. Дивчовото, общ. Тетевен" вижте тук.


Съобщение по чл.62, ал.1 от Закона за водите, относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води  в повърхностни води в землището на с. Рибарица, Община Тетевен вижте тук.


Решение № ПН ЕО 10/2021 г. на Директора на РИОСВ – Плевен за преценка на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО), със становище да не извършва ЕО на „Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2021-2023 г.“ вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Георгия Лазарова, относно инвестиционно предложение: "Изграждане сграда на допълващо застрояване за съхранение на инвентар и техника с площ до 150 кв. м., разположена в ПИ 62578.505.6 и 62578.505.15, кв.85 по ПУП на с. Рибарица вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Драгомир Драганов и Станислава Георгиева, относно инвестиционно предложение: "Изграждане сграда на основно застрояване за жилищни нужди със застроена площ до 200 кв. м.,разположена в ПИ с индентификатор 15165.273.54 з-ще с. Гложене, общ. Тетевен" вижте тук.


Съобщение по чл.62, ал.1 от Закона за водите, за водовземане и ползване от повърхностен воден обект река Черни Вит за изграждане на нови съоръжения за аквакултури, с цел изграждане на рибарник в с.Черни Вит от "Бревита" ЕООД вижте тук.


Обявление на проект за оразмеряване,изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около Каптиран извор „КИ Мъртвилото, разположен вземлището на с.Галата" - вижте тук.


Обявление на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около Каптиран извор „КИ Сухото езеро, разположен в землището на с.Галата" - вижте тук. 


Обява до заинтересованите лица и общественост от "СиВ КЕПИТЪЛ"ООД,относно инвестиционно предложение: "Изграждане на рекреационен обект - къщи за гости" в ПИ с индентификатор 62579.129.43 по ККР на с. Рибарица, общ. Тетевен - вижте тук.

 

Обява до заинтересованите лица и общественост от Димитрина Тодорова и Петър Тодоров, гр.Тетевен относно инвестиционно предложение: "Изграждане сграда на допълващото застрояване за съхранение на инвентар и техника с площ до 100 кв.м., разположена в ПИ с индентификатор 72343.50.112 по КККР НА гр. Тетевен" - вижте тук.

 

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ЕЛАЙЗА" ЕООД, гр.Тетевен относно инвестиционно предложение: "Промяна на НТП от "ливада" в "пасище" на ПИ 07357.10.2, в землището на с. Български извор, община Тетевен - вижте тук.

 

Обява до заинтересованите лица и общественост от "СиВ КЕПИТЪЛ" ООД, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на рекреационен обект - къща за гости" вижте тук

 

Съобщение по чл.62, ал.1 от Закона за водите, относно изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите на "Повърхностен воден обект река Градежница, с. Градежница" - вижте тук.

 

Обявление - проект на заповед за обновяване на защитена зона за опазване на дивите птици вижте тук. 

 

Обявление на проект за оразмеряване,изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около Каптиран извор „КИ Босново в с.Глогово" - вижте тук.

 

Обявление на проект за оразмеряване,изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около Каптиран извор „КИ Чешмата, разположен в регулационните граници на с.Галата" - вижте тук.

 

Обявление на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „КИ Медена долчина в с.Глогово"вижте тук.

 

Съобщение по чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2,  и чл.52, ал.1, т.4  от Закона за водите и заявление с вх.№ РР-02-40/29.01.2021 г. на „ВиК“ АД гр.Ловеч за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от Каптиран извор „КИ Рътлака – ВиК Ловеч – Глогово“ - вижте тук

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:„Въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен“ вижте тук

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение:„Въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен“ вижте тук

 

Обява до заинтересованите лица и общественост за инв. предложение: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО ИНДИКАТИВНИ УЛИЦИ ЗА ГР. ТЕТЕВЕН“ вижте тук.

 

Съобщение относно изготвен проект на заповед за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна BG0001036 „Български извор“.

- Обявление  вижте тук
- Проект на заповед вижте тук

 

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и разглобяване на ИУЕЕО" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост "СиВ КЕПИТЪЛ" ООД, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на рекреационен обект - къща за гости" вижте тук.

Съобщение по  чл. 6, ал. 9 Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  „Възстановяване на пропускателната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническата инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен – подобект Глогово, участък 2“:
 - Съобщение - вижте тук.
 - Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС - вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "2М ТРЕЙД" ЕООД, гр.Троян относно инвестиционно предложение: Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхват: ПИ с индентификатори №17419.12.24, местност "Циганското" по КККР на землището на с. Градежница, обл. Ловеч вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "НИКИ ИНВЕСТМЪНТ" ООД, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение - "Автоцентър" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен, относно инвестиционно предложение за "Технически проект за въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на Община Тетевен." вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор  „КИ Чешмата – ВиК Ловеч – Галата“ вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор  „КИ Медената долчинка – ВиК Ловеч – Глогово“. вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор  „КИ Босново – ВиК Ловеч – Глогово“. вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Светослав Петров Петров вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от "Алтем Консулт"ООД вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от Свилен Любенов Лалев вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Младен Митков Младенов вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Галина Александрова Малинова вижте тук.

Съобщение СОЗ КИ Старото езеро - ВиК Ловеч вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от каптиран извор "КИ Мъртвилото - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от каптиран извор "КИ Сухото езеро - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция и изместване на въздушна мрежа НН с ВКЛ и изнасяне на електромерни табла от ТП -11, в землището на с. Рибарица, община Тетевен", вижте тук.     

 

 Съобщение на основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3)за „Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона за обект: Каптиран извор КИ „Пещерата“, разположен в регулационните граници на с. Галата, ЕКАТТЕ 14386, общ. Тетевен, обл. Ловеч“. вижте тук.

          Обява за обществеността от "Бончев Демонтаж" ЕООД вижте тук.   

            Обява за обществеността от "ЧЕЗ Разпределение България" АД вижте тук

 

Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изменение на разрешително №12170756/02.12.2019 г. за ползване на повърхностен воден обект река Вит, с цел изграждане на нови системи и съоръжения, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения - изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - Изграждане на мостово съоръжение при км 90+670 от АМ "Хемус" вижте тук.

Обява за обществеността от "ЧЕЗ Разпределение България" АД вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор "КИ Старото езеро - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Светослав Петров Петров вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибен проход на водохващането на ВЕЦ „Черни Вит“ на р. Черни Вит, з-ще на с. Черни Вит, община Тетевен“ вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Марин Тилов Дамгов вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "БТК" ЕАД вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор "КИ Пещерата - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПРО АРМ" ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от "Бончев демонтаж" ЕООД вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за ползване на повърхностен воден обект река Вит в ПИ с идентификатор 07357.224.149, в землище на с. Български извор, община Тетевен вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за АМ "Хемус" вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на тир-паркинг, търговски и обслужващи обекти", в ПИ №№07357.10.4, 07357.10.5, в землището на с. Български извор, общ. Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Маргарит Иванов вижте тук.

Обява за обществеността от Аделина Ибришимова вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение- Елайза ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от Марин Николов вижте тук.

Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД гр.София  вижте тук.

Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД гр. София вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Глогово - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Черджето - ВиК Ловеч - Градежница", община Тетевен вижте тук.


Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец "Л 35", гр. Тетевен. вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Кайнака - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен. вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ 1 - Кокя - ВиК Ловеч - Глогово" и "КИ 2 - Кокя - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Павел Михайлов вижте тук.

Обява за обществеността от Никола Николов вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от "КИ Конски дол - Мис Петра - Тетевен" вижте тук.

Обява за обществеността от Иво Каравелов вижте тук.

Обява за обществеността от Брента ЕООД вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение от "КОСТОВ МЕГА МЕТАЛС"ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от "Триумф Консулт" ЕООД вижте тук.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ "МИЛМАР 2012"ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от спа хотел Планината вижте тук.

Обява за обществеността от Реалити терм ЕООД вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от Петър Цачев Шойков вижте тук.

Oбява за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение от Община Тетевен - подпорна стена в с. Дивчовото вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“, на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, обл. Ловеч", с възложител „КАНКАС“ ООД вижте тук.

Обява за обществеността от Даниела Глогова вижте тук.

         Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС вижте тук.

Обява за обществеността от Хидрострой България ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от Вита 02 ЕООД вижте тук.

Oбява за обществеността от Община Тетевен вижте тук

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню