ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН за първото шестмесечие на 2016 година

15 Фев 2016
3212 times

        

             І. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ:

             1. Създаване на необходимата организация по провеждането на заседанията на общинския съвет чрез:

                 - навременна подготовка на материалите за заседанието на общинския съвет;

                 - организиране и провеждане на заседания на ПК;

                 - създаване  на подходящи условия за работа на общинските съветници;

                                                                    Отг.: Председателя на ОбС

                                                                             Председатели на ПК

            2. Провеждане на индивидуални срещи на общинските съветници с избирателите за разясняване решенията на общинския съвет и проучване нуждите на населението в различните области на обществения, социално- икономическия и културен живот.

                                                                       Срок: постоянен

                                                                       Отг.: Общинските съветници

             3. Организиране прием на граждани по кметства  с участието на общинските съветници  по проучване потребностите на населението в съответната област и разрешаването им.

                                                                      Срок: ежемесечно

                                                                       Отг.: Председателя на ОбС

                                                                                 Общински съветници 

           

ІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

                                    

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1.Приемане на План за работата на Общински съвет Тетевен за първото полугодие на 2016 година.

2. Приемане бюджета на Община Тетевен за 2016 година.

3. Приемане на отчет за изпълняваните проекти на община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и Програмата за развитие на селските райони, за второто шестмесечие на 2015 година.

4. Приемане на решение за застраховане на имоти - частна общинска собственост, съгласно чл. 9, ал.2 от Закона за общинската собственост, за 2016 година.

5. Приемане на отчет  за  2015 година  на дейност „Управление и стопанисване на общинските гори”.

6. Приемане решение за изработване на нов горскостопански план за горските територии общинска собственост в териториалния обхват на ДГС Рибарица.

7. Одобрение на реда и начина за ползване на дървесина от общински горски територии – собственост на Община Тетевен през 2016 година.

8. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Тетевен през 2016 година.

            9. Приемане на Годишен план за младежта - 2016 година.

10. Съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2016 година.

           

10. Приемане на Програма 2016 година – културни и спортни прояви.

11.Решения по управление и разпореждане с имоти- общинска собственост.

12. Текущи.

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

 

 

  1. 2Приемане на Годишен отчет за 2015 година за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Тетевен 2010-2020.

3. Приемане на Годишен отчет за 2015 година за изпълнение на Плана за енергийна ефективност на община Тетевен.

4. Приемане на критерии за разпределение на общинска субсидия за спортните клубове на територията на община Тетевен.

5. Оптимизиране на мрежата за учебно възпитателните заведения на територията на общината. Предложение за закриване на ОУ „Йото Врачев“ – с. Гложене.

6. Приемане на годишен отчет за дейността и изпълнение на ГПР за приватизация за 2015 година.

7. Приемане на проект на ГПР за приватизация през 2016 година на основание чл. 6, ал. 2 от ЗПСК.

8. Приемане на отчет за изпълнение на  Годишна програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2015 година, на основание чл. 12, т. 1 от Закона за туризма.

9. Приемане на на  Годишна програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2016 година, на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма.

10. Приемане на Доклад за дейността на МКБППМН за 2015 година.

11. Информация за дейността на РУна МВР – гр. Тетевен за 2015 година по борбата с престъпността, опазване на обществения ред и безопасността на движението по пътищата в община Тетевен.

12. Приемане на отчет по изпълнение на Годишния план за младежта за 2015 година.

13. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година на Комисия за детето при община Тетевен.

14. Приемане на списък на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от ОПФ, съгласно чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ.

15. Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските горски територии.

            16. Представяне на Доклад за  дейността на звеното за вътрешен одит за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 година.  

17. Отчет за реализираните командировки от Кмета на Община Тетевен и Председателя на ОбС за периода месец Ноември 2015г. – м. Януари 2016 г.

18. Решения по управление и разпореждане с имоти- общинска собственост.

19. Текущи.

 

МЕСЕЦ МАРТ

 

1. Приемане на  отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от Закона за общинската собственост за 2015 година.

2. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Промяна на Наредбата за обществения ред и сигурността на гражданите.

4. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на община Тетевен 2014-2020г. за 2015 година.

5. Приемане на годишен отчет за 2015 година за изпълнението на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2015 година.

6. Приемане на отчет за дейността на „СУ – ДСП“ – гр. Тетевен за 2015 година.

7. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Тетевен за 2017 година.

8. Одобряване на обема строителна  дървесина и дърва за огрев, който ще се ползва през 2016 година по ценоразпис от горски територии общинска собственост.

9. Одобряване на обема дървесина, който ще се доставя от общински горски територии за отоплителния сезон 2016/2017 година на детски градини, читалища и др.

10. Решения по управление и разпореждане с имоти- общинска собственост.

11. Текущи.

МЕСЕЦ АПРИЛ

 

$11.Приемане на Отчет за касовото изпълнение на общинския бюджет за 2015 година.

$12. Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от ОПФ, съгласно чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

3. Приемане на отчет и анализ на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на  община Тетевен.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на  община Тетевен

5. Утвърждаване на транспортни схеми  по реда на Наредбата 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

6. Приемане на отчет за дейността на Читалищата в община Тетевен през 2015 година.

7. Решения по управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.

8. Текущи.

 

МЕСЕЦ МАЙ

 

$11.         Приемане на мотивирано решение  до МОН  за  защитени училища /Рибарица, Бабинци и Черни Вит/  и средищните училища / ОУ „Георги Бенковски” -Черни Вит и СОУ „Георги Бенковски”/ на територията на Община Тетевен.

        2. Приемане на годишния финансов отчет на “МБАЛ – Тетевен- д-р А. Пешев” ЕООД  за 2015 година.

        3. Приемане на годишния финансов отчет на “Свежест” ЕООД  за 2015 година.

        4. Приемане на годишния финансов отчет на “Дърворезба”ЕООД  за 2015 година.

        5. Приемане на годишния финансов отчет на “Четпром” ЕООД  за 2015 година.

              6.Приемане на годишния финансов отчет на “Вежен” ООД /в несъстоятелност/  за 2015 година.

              7. Приемане на годишния финансов отчет на ”ВиК-Тетевен” ЕООД за 2015 година.

       8.Приемане на годишния финансов отчет на ”ВИТ АВТО” ООД за 2015 година.

       9. Приемане на годишния финансов отчет  на ”Олимп спорт” ООД за 2015 година.

        10. Приемане на годишния финансов отчет на ”Богоя” АД за 2015 година.

  11. Приемане на годишния финансов отчет на ”МБАЛ- проф. д-р П.Стоянов” АД -Ловеч.

12. Кандидатстване с проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

13. Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища в община Тетевен.

14. Отчет за реализираните командировки от Кмета на Община Тетевен и Председателя на ОбС за периода месец Февруари 2016г. – м. Април 2016 г. и утвърждаване на направените разходи.

16. Решения по управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.

17. Текущи.

 

МЕСЕЦ ЮНИ

   

1. Приемане на План за работата на Общински съвет Тетевен за второто полугодие на 2016година.

2. Анализ на състоянието на Наредбата за символиката на град Тетевен и обогатяване на нейното съдържание с оглед многофункционалното и приложение.

3. Кандидатстване с проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

5. Решения по управление и разпореждане с имоти- общинска собственост.

6. Текущи.

         Забележка:

 

        При публикуване на промени в нормативната уредба на страната е възможно да се приемат изменения и допълнения  в приети Наредби, Правилници, Стратегии и Програми на ОбС в различните сектори на общесвено –политическия, културния и икономически живот на община

Last modified on Сряда, 17 Февруари 2016 07:08
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню